Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Zhytomyr

Kyiv region

Odessa

Lviv

Ternopyl

Odessa

Lviv

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Zaporizhzhya

Dnipro

Kyiv

Kherson

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Vinnytsya

Zhytomyr

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Donetsk

Dnipro

Odessa

Poltava

Chernihiv

Kyiv region

Donetsk

Lviv

Dnipro

Zaporizhzhya

Poltava

Donetsk

Kyiv

Zaporizhzhya

Poltava

Uzhgorod

Ternopyl

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Volyn

Rivne

Ivano-Frankivsk

Volyn

Rivne

Volyn

Poltava

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Poltava

Cherkasy

Poltava

Cherkasy

Poltava

Uzhgorod

Lviv

Uzhgorod

Dnipro

Cherkasy

Poltava

Kherson

Chernihiv

Poltava

Crimea

Odessa

Rivne

Poltava

Rivne

Odessa

Volyn

Khmelnytskyi

Sumy

Volyn

Zaporizhzhya

Kherson

Volyn

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Ternopyl

Cherkasy