Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Kyiv

Chayki Village

Kharkiv

Zaporizhzhya

Lviv

Chernihiv

Volyn

Kyiv

Mykolaiv

Kyiv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Uzhgorod

Poltava

Cherkasy

Poltava

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Kyiv

Ternopyl

Zhytomyr

Cherkasy

Dnipro

Cherkasy

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ternopyl

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Sumy

Odessa

Lviv

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Zhytomyr

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Kyiv

Mykolaiv

Donetsk

Sumy

Kyiv region

Mykolaiv

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Zhytomyr

Kyiv

Chernihiv

Sumy

Kyiv

Mykolaiv

Chernihiv

Volyn

Kyiv region

Volyn

Poltava

Dnipro

Odessa

Chernihiv

Poltava

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Khmelnytskyi

Zaporizhzhya

Poltava

Volyn

Sumy

Volyn

Poltava

Volyn

Kherson

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Poltava

Lviv

Crimea

Chernihiv

Poltava

Odessa

Lviv

Chernihiv

Rivne

Poltava

Kherson

Rivne

Donetsk

Poltava

Rivne

Volyn

Cherkasy

Rivne

Ternopyl

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Odessa