Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Vinnytsya

Lviv

Vinnytsya

Lviv

Kyiv region

Ivano-Frankivsk

Kherson

Zhytomyr

Odessa

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Cherkasy

Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Zhytomyr

Chernihiv

Sumy

Kyiv

Mykolaiv

Kyiv

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Poltava

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Cherkasy

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Kherson

Khmelnytskyi

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Donetsk

Sumy

Zaporizhzhya

Dnipro

Volyn

Poltava

Odessa

Donetsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Poltava

Rivne

Kyiv

Crimea

Rivne

Kherson

Chernihiv

Kyiv

Ternopyl

Kyiv

Ternopyl

Zhytomyr

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Rivne

Ivano-Frankivsk

Volyn

Rivne

Volyn

Rivne

Ternopyl

Volyn

Odessa

Lviv

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Ternopyl

Zaporizhzhya

Dnipro

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Odessa

Chernihiv

Poltava

Lviv

Kyiv region

Poltava

Odessa

Rivne

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Poltava

Kyiv

Cherkasy

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Cherkasy

Ternopyl

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Poltava

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk