Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Kharkiv

Odessa

Kyiv

Cherkasy

Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Zhytomyr

Kyiv

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Ternopyl

Lviv

Khmelnytskyi

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Lviv

Khmelnytskyi

Chernihiv

Sumy

Kyiv

Lviv

Poltava

Chernihiv

Crimea

Poltava

Lviv

Dnipro

Zaporizhzhya

Ternopyl

Odessa

Kyiv region

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Dnipro

Uzhgorod

Zaporizhzhya

Khmelnytskyi

Donetsk

Poltava

Sumy

Kherson

Volyn

Zaporizhzhya

Dnipro

Zhytomyr

Khmelnytskyi

Dnipro

Khmelnytskyi

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Poltava

Lviv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Uzhgorod

Poltava

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Poltava

Ivano-Frankivsk

Rivne

Kyiv

Poltava

Rivne

Ivano-Frankivsk

Poltava

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Rivne

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Kyiv

Odessa

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Odessa

Vinnytsya

Odessa

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ternopyl

Kyiv region

Kherson

Lviv

Zhytomyr

Volyn

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Odessa

Poltava

Kherson

Odessa

Chernihiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Cherkasy

Zhytomyr

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Cherkasy

Kyiv