Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Zhytomyr

Kyiv

Chernihiv

Sumy

Kyiv

Mykolaiv

Chernihiv

Kyiv

Mykolaiv

Donetsk

Kyiv

Cherkasy

Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Lviv

Ivano-Frankivsk

Sumy

Odessa

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Odessa

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Sumy

Kyiv region

Mykolaiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Kyiv

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Uzhgorod

Zaporizhzhya

Ternopyl

Poltava

Zaporizhzhya

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Zaporizhzhya

Ivano-Frankivsk

Sumy

Kherson

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Zhytomyr

Odessa

Ivano-Frankivsk

Poltava

Kyiv region

Chernihiv

Poltava

Dnipro

Lviv

Odessa

Poltava

Donetsk

Crimea

Chernihiv

Odessa

Kherson

Rivne

Poltava

Donetsk

Poltava

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ternopyl

Cherkasy

Zhytomyr

Volyn

Khmelnytskyi

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Kyiv

Dnipro

Cherkasy

Poltava

Ivano-Frankivsk