Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Kyiv region

Poltava

Lviv

Dnipro

Chernihiv

Ternopyl

Volyn

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Poltava

Kherson

Rivne

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Poltava

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Volyn

Ternopyl

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Zaporizhzhya

Sumy

Zaporizhzhya

Khmelnytskyi

Kherson

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Odessa

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv

Cherkasy

Donetsk

Dnipro

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Poltava

Odessa

Poltava

Odessa

Crimea

Chernihiv

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Volyn

Poltava

Volyn