Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Kyiv

Cherkasy

Chernihiv

Donetsk

Luhansk

Cherkasy

Zhytomyr

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Kyiv

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Uzhgorod

Zaporizhzhya

Dnipro

Donetsk

Poltava

Dnipro

Poltava

Volyn

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Poltava

Dnipro

Lviv

Zhytomyr

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Kherson

Khmelnytskyi

Zaporizhzhya

Sumy

Zaporizhzhya

Rivne

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Cherkasy

Poltava

Cherkasy

Poltava

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Odessa

Kherson

Chernihiv

Odessa

Rivne

Poltava

Crimea

Rivne

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Zhytomyr

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Poltava

Volyn

Rivne

Volyn

Donetsk

Poltava

Rivne

Chernihiv

Poltava

Odessa

Kyiv region

Poltava

Dnipro

Lviv

Poltava

Ivano-Frankivsk

Rivne

Kyiv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Kyiv