Soviet Mosaics in Ukraine

Kyiv higher vocational school of technology and fashion design

The mosaic panel on the facade of the Kyiv higher vocational school of technology and fashion design

Authorship establishing

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Authorship establishing