Soviet Mosaics in Ukraine

Bus stop. Obychiv village

Mosaic at the bus stop in Obychiv village, Pryluky district, Chernihiv region

Unknown author

Photo: Evgeniya Molyar

Authorship establishing