Soviet Mosaics in Ukraine

Bus station Dovzhok

Mosaic decoration on bus station in Dovzhok village, Chernivtsi region of Ukraine.

Photo: Nadin Stavytska

Author:  unknown artist