Soviet Mosaics in Ukraine

Автор неизвестен


Poltava

Odessa

Lviv

Crimea

Poltava

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Poltava

Kyiv region

Chernihiv

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ternopyl

Rivne

Volyn

Rivne

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Poltava

Lviv

Poltava

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Poltava

Odessa

Rivne

Kherson

Rivne

Poltava

Donetsk

Kyiv

Cherkasy

Poltava

Dnipro

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Rivne

Volyn

Khmelnytskyi

Kherson

Sumy

Zaporizhzhya

Poltava

Volyn

Rivne

Cherkasy

Volyn

Poltava

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Donetsk

Dnipro

Kyiv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Odessa

Chernihiv

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk