Soviet Mosaics in Ukraine

Автор неизвестен


Poltava

Rivne

Donetsk

Odessa

Lviv

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Poltava

Donetsk

Odessa

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Ternopyl

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Poltava

Cherkasy

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Odessa

Ivano-Frankivsk

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Poltava

Rivne

Ivano-Frankivsk

Poltava

Cherkasy

Zaporizhzhya

Dnipro

Poltava

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Donetsk

Dnipro

Kyiv

Volyn

Khmelnytskyi

Kherson

Sumy

Zaporizhzhya

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ternopyl

Rivne

Poltava

Uzhgorod

Dnipro

Poltava

Chernihiv

Kyiv region

Chernihiv

Crimea

Poltava

Odessa

Kherson

Poltava

Rivne

Cherkasy

Volyn

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Cherkasy

Kyiv

Poltava