Soviet Mosaics in Ukraine
Tykhonov Mykola

Tykhonov Mykola