Soviet Mosaics in Ukraine

Cinema "Soyuz"

Decorative mosaic-relief panel on the facade of the cinema "Soyuz" in Mariupol, Donetsk region

Cinema does not work for now

Authors: Yakiv Rayzin and Mykola Tikhonov

Photo: Evgeniya Molyar

Author:  Raizin YakivTykhonov Mykola