Soviet Mosaics in Ukraine

Cinema "Shevchenko"

Mosaic panel on the front of the cinema "Shevchenko" in Mariupol

Now the cinema does not work

Authors: Yakiv Rayzin, Oleksandr Kechedzhi, Mykola Tikhonov

Photo: Evgeniya Molyar

Author:  Kechedzhi OleksandrRaizin YakivTykhonov Mykola