Soviet Mosaics in Ukraine

Dwelling houses

A series of decorative mosaic panels "The history of Kyiv" at the gable facades of the dwelling houses on Peremogy avenue in Kyiv

Authors: Ivan Lytovchenko, Volodymyr Pryadka, Ernest Kotkov, Valeriy Lamakh

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Author:  Lytovchenko IvanLytovchenko Mariya