Soviet Mosaics in Ukraine
Lytovchenko Mariya

Lytovchenko Mariya