Soviet Mosaics in Ukraine

Hymn to Life, Budyschche village

Mosaic panel on the school building in the Budyschche village of Cherkassy region, which represents portrait of Taras Shevchenko. 1988.

Photo: Valeriy Shapovalov

Author:  Telizhenko Mykola