Soviet Mosaics in Ukraine

"Skomorokhy"

Mosaic "Skomorokhy" on the outdoor stage in the playland "Fairy Tale" in Cherkasy

1980s

Author: Nikolay Telizhenko

Photo: Evgeniya Molyar

Author:  Telizhenko Mykola