Soviet Mosaics in Ukraine

Kostyantynov Valentyn


Mariupol, Donetsk region