Soviet Mosaics in Ukraine

Bus stop. Pestechevske village

Mosaic at the bus stop in Pestechevske village, Lokhvitsky district, Poltava region

Unknown author

Photo: Evgeniya Molyar

Authorship establishing