Soviet Mosaics in Ukraine

Bus stop. Voroniv village

Mosaics at the bus stop in Voroniv village, Ivano-Frankivsk region

Unknown author

Photo: Iryna Sadovnikova

Authorship establishing