Soviet Mosaics in Ukraine

Bus stop. Vygoda village

Fragment of the mosaic at the bus stop in Vygoda village, Ivano-Frankivsk region

Unknown author

Photo: Iryna Sadovnikova

Authorship establishing