Soviet Mosaics in Ukraine

Institute for Theoretical Physics

The mosaic panel "Lenin V. I." in the central hall of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv

1969-1971

Author: Mykola Strozhenko

Photo: Yaroslav Kuznetsov
 

Author:  Storozhenko Mykola