Soviet Mosaics in Ukraine

Institute for Theoretical Physics

Mosaic panel "Kyiv Academy" in the hall at the second floor of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv

Author: Mykola Storozhenko

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Author:  Storozhenko Mykola