Soviet Mosaics in Ukraine

Out-patient clinic

Mosaic interior decoration in the out-patient clinic (polyclinic) No. 3 in Kyiv`s district Nivky.

1973

Authors: Anna Khomyakova and Yakov Khotynskiy 

Photo: Elena Chernyshova

Author:  Khomyakova Anna