Soviet Mosaics in Ukraine

School №12

Unknown author

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Authorship establishing