Soviet Mosaics in Ukraine

School №137

Unknown author

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Authorship establishing