Soviet Mosaics in Ukraine

School №188

Unknown author

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Authorship establishing