Soviet Mosaics in Ukraine

School №136

Unknown author

Photo: Yaroslav Kuznetsov

Authorship establishing