Soviet Mosaics in Ukraine

Ropeyard. Khartsyzsk

Interior of the Khartsyzsk ropeyard

The beginning of the 90s

Author: Evgen Orlikov

Photo: Evgen Orlikov

Author:  Orlikov Evgen