Soviet Mosaics in Ukraine

Cinema. Reshetilovka

Mosaic design of the facade of former cinema in Reshetilovka

Authorship establishing

Photo: Evgeniya Molyar and Iryna Tkacheva

Author:  identifying authorship