Soviet Mosaics in Ukraine

Cinema "Progress". Bobrovytsya

Mosaic panel on the front of the cinema in Bobrovytsya

Authorship establishing

Photo: http://nin-gen.livejournal.com/4701.html

Author:  Stela_Slavic_Army_Novgorod_Siverskyi