Soviet Mosaics in Ukraine

Grocery store. Pasichna street

Mosaic on the wall of the grocery store on Pasichna street in Lviv

Authorship establishing

Photo: Liliya Zavadetska

Authorship establishing