Soviet Mosaics in Ukraine

Post office. Rubizhne

Mosaic on the post office in Rubizhne

Authorship establishing

Photo: Sergiy Rubizhanskiy

Authorship establishing