Soviet Mosaics in Ukraine

School №66

Sgraffito on the wall of the school №66 in Mariupol

Author: Ponomaryov V.

Photo: Evgeniya Molyar

Authorship establishing