Soviet Mosaics in Ukraine

Children's and junior sports school "OLYMPIA". Severodonetsk

Mosaic panel at the wall of the children's and junior sports school in Severodonetsk

Authorship establishing

Photo: Vladimir Vorotnyov

Authorship establishing