Soviet Mosaics in Ukraine

"Maksym" Club

Sgraffito in the exterior of the former club "Maksym" in Mariupol, Donetsk region

Author: Ponomaryov V.

Photo: Evgeniya Molyar

Author:  Ponomarev Victor