Soviet Mosaics in Ukraine

Prymorskyi park

Sculptures from mosaics in the "Prymorskyi Park" in Mariupol, Donetsk region

80s, XX century

Authors: probably Skarlupin and Kofanov (information to be confirmed)

Photo: Evgeniya Molyar

Authorship establishing