Soviet Mosaics in Ukraine

"To the Life" on the School №251

The mosaic panel "To the Life" on the facade of the school №251.

1986

Authors: Volodymyr Pryadka, Volodymyr Pasyvenko, Olena Vladimirova

Photo: Yaroslav Kuznetsov, mapio.net, artist`s archive

Author:  Pryadka VolodymyrVladymyrova Olena